ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kimlik bilgisi, CCTV kamera kayıtları şeklinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tezmarin Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz; kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamera kayıtlarının tutulması için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

4. Kaynak ve Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; verilerinizi işleme amacımıza sebep yasal düzenlemeler ile “kanunlarda açıkça öngörülmesi” halinde, haklarınızın ve menfaatlerinizin korunması ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir taleplerinizi; www.tezmarin.com web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; kvkk@tezmarin.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Hacı Ahmet Mahallesi, Irmak Caddesi, DLP No.1/5, 34440 Beyoğlu/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.